email: armpol@armpol.com.pl                      telefon:/22/ 720-58-80, /22/ 720-58-81        pn-pt: 8.00-16.00

  

Kategorie
Producenci
Nowości
 • DANIEL RUBINETTERIE - TIARA Bateria umywalkowa stojąca, TA605CR724,50 PLN
  więcej »
 • DANIEL RUBINETTERIE - TIARA Bateria umywalkowa stojąca b/k, TA606CR638,25 PLN
  więcej »
 • DANIEL RUBINETTERIE - TIARA Bateria umywalkowa wysoka, TA607CR1 242,00 PLN
  więcej »
Sprawdź nas

http://www.firmagodnazaufania.pl/assets/img/pieczec.php?l=pl&i=48046&s=2

Internetowy Partner

Logowanie

zawartość koszyka:
0 produkty

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Kontakt

/22/ 720-58-80

/22/ 720-58-81

armpol@armpol.com.pl

05-090 Janki, ul.Graniczna 22

Promocje
 • REMER - STANDARD Bateria natryskowa ścienna, 38YG145,00 PLN
  więcej »
 • Wąż antywibracyjny fi 11/2 L- 40 cm 51,75 PLN
  więcej »
 • Wąż antywibracyjny fi 11/2 L- 60 cm112,70 PLN
  więcej »
 • ARISTON - Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody (nad zlew) ANDRIS R 10 PL EU, 3100328370,00 PLN
  więcej »
 • ARISTON - Elektryczny podgrzewacz wody (pod umywalkę) ANDRIS R 10U PL EU, 3100331370,00 PLN
  więcej »
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

>pobierz<

 

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostat-niej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;
2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Art. 36. Konsument nie ponosi kosztów:
1) świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 lub
b) konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15
2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub
b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.
Art. 37. 1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kultural-nymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Produkty

 

Strona   z 2
JUNKERS - Regulator pokojowy TR 12, 7719001861

JUNKERS - Regulator pokojowy TR 12, 7719001861

cena: 172.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Elektryczny podgrzewacz przepływowy jednofazowy 5ET, 7736504690

JUNKERS - Elektryczny podgrzewacz przepływowy jednofazowy 5ET, 7736504690

cena: 471.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Elektryczny podgrzewacz przepływowy jednofazowy 6ET, 7736504691

JUNKERS - Elektryczny podgrzewacz przepływowy jednofazowy 6ET, 7736504691

cena: 471.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Elektryczny podgrzewacz przepływowy jednofazowy 8ET, 7736504693

JUNKERS - Elektryczny podgrzewacz przepływowy jednofazowy 8ET, 7736504693

cena: 471.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - TR2000T 30 SB podgrzewacz pojemnościowy 30l, 7736504511

JUNKERS - TR2000T 30 SB podgrzewacz pojemnościowy 30l, 7736504511

cena: 529.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - TR2000T 50 SB podgrzewacz pojemnościowy 50l, 7736504512

JUNKERS - TR2000T 50 SB podgrzewacz pojemnościowy 50l, 7736504512

cena: 609.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - TR2000T 80 SB podgrzewacz pojemnościowy 80l, 7736504513

JUNKERS - TR2000T 80 SB podgrzewacz pojemnościowy 80l, 7736504513

cena: 695.75 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW15P+ automatyka, 8 734 100 647

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW15P+ automatyka, 8 734 100 647

cena: 7475.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW20P+ automatyka, 8 734 100 648

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW20P+ automatyka, 8 734 100 648

cena: 7820.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW24C+ automatyka, 8 734 100 649

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW24C+ automatyka, 8 734 100 649

cena: 8740.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW15P+ automatyka, 8 734 100 650

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW15P+ automatyka, 8 734 100 650

cena: 7705.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW20P+ automatyka, 8 734 100 651

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW20P+ automatyka, 8 734 100 651

cena: 8050.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW24C+ automatyka, 8 734 100 652

JUNKERS - Zestaw kocioł GC2300iW24C+ automatyka, 8 734 100 652

cena: 9200.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Zestaw Kocioł+zasobnik+automatyka GC2300iW15P WST120-5O*, 8 734 100 653

JUNKERS - Zestaw Kocioł+zasobnik+automatyka GC2300iW15P WST120-5O*, 8 734 100 653

cena: 9487.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Zestaw Kocioł+zasobnik+automatyka GC2300iW20P WST120-5O*, 8 734 100 654

JUNKERS - Zestaw Kocioł+zasobnik+automatyka GC2300iW20P WST120-5O*, 8 734 100 654

cena: 10177.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Zestaw Kocioł+zasobnik+automatyka GC2300iW20P WD160B*, 8 734 100 655

JUNKERS - Zestaw Kocioł+zasobnik+automatyka GC2300iW20P WD160B*, 8 734 100 655

cena: 12075.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Zestaw Kocioł+automatyka+system spalinowy (GC2300iW 24C, CW400, AZB 616/1), 8 734 100 645

JUNKERS - Zestaw Kocioł+automatyka+system spalinowy (GC2300iW 24C, CW400, AZB 616/1), 8 734 100 645

cena: 9200.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Elektryczny podgrzewacz przepływowy jednofazowy 4ET, 7736504689

JUNKERS - Elektryczny podgrzewacz przepływowy jednofazowy 4ET, 7736504689

cena: 471.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - TR2000T 15 B podgrzewacz 15l (nad zlew), 7736504742

JUNKERS - TR2000T 15 B podgrzewacz 15l (nad zlew), 7736504742

cena: 437.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Regulator pokojowy TRZ 12-2, 7719002103

JUNKERS - Regulator pokojowy TRZ 12-2, 7719002103

cena: 517.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Regulator pogodowy CW 400, 7738111083

JUNKERS - Regulator pogodowy CW 400, 7738111083

cena: 1035.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Moduł solarny MM100, 7738110138

JUNKERS - Moduł solarny MM100, 7738110138

cena: 897.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Moduł solarny MS100, 7738110122

JUNKERS - Moduł solarny MS100, 7738110122

cena: 1012.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - Przepływowy podgrzewacz wody, 7736504703

JUNKERS - Przepływowy podgrzewacz wody, 7736504703

cena: 1897.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - TR8500 21/24 DESOAB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504704

JUNKERS - TR8500 21/24 DESOAB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504704

cena: 1897.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - TR8500 24/27 DESOAB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504705

JUNKERS - TR8500 24/27 DESOAB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504705

cena: 1897.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - TR7000 15/18 DESOB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504700

JUNKERS - TR7000 15/18 DESOB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504700

cena: 1437.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS - TR7000 21/24 DESOB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504701

JUNKERS - TR7000 21/24 DESOB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504701

cena: 1437.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS -TR5000 11/13 EB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504696

JUNKERS -TR5000 11/13 EB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504696

cena: 1150.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

JUNKERS -TR5000 15/18 EB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504697

JUNKERS -TR5000 15/18 EB przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 7736504697

cena: 1150.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

Strona   z 2www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl